"> Nadwiślanski Klaster Energii Odnawialnych
Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani przyłączeniem się do Nadwiślańskiego Klastra Energii Odnawialnej, uprzejmie proszę o kontakt

Ostatnia wiadomość:
Aktualności
Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani przyłączeniem się do Nadwiślańskiego Klastra Energii Odnawialnych, uprzejmie proszę o kontakt


Data publikacji: 06-05-2017

Wyniki oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych w ramach projektu „TRWAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGĄ DO SUKCESU-WSPARCIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW POWIATÓW KWIDZYŃSKIEGO, MALBORSKIEGO, NOWODWORSKIEGO I SZTUMSKIEGO”

WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ ZŁOŻONYCH FORMULARZY REKRUTACYJNYCH
W RAMACH PIERWSZEGO NABORU.

OSOBY, KTÓRE OTRZYMAŁY OCENĘ NEGATYWNĄ ZAPRASZAMY DO WERYFIKACJI ZŁOŻONYCH FORMULARZY I PONOWNEGO ICH ZŁOŻENIA PODCZAS KOLEJNEGO NABORU, KTÓRY BĘDZIE MIAŁ MIEJSCE W DNIACH OD 8 DO 12 MAJA 2017r.


Data publikacji: 21-01-2017

OGŁASZAMY REKRUTACJĘ DO PROJEKTU:

„TRWAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGĄ DO SUKCESU-WSPARCIE AKTYWNOŚCI

ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW POWIATÓW KWIDZYŃSKIEGO, MALBORSKIEGO,

NOWODWORSKIEGO I SZTUMSKIEGO”

Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w 5 cyklicznych naborach. Minimalny czas trwania naboru

to 5 dni roboczych.


1. Pierwszy termin naboru: 06.02.2017 do 10.02.2017

2. Drugi termin naboru: 06.03.2017 do 10.03.2017

3. Trzeci termin naboru 08.05.2017 do 12.05.2017

4. Czwarty termin naboru:03.07.2017 do 07.07.2017

5. Piąty termin naboru: 04.09.2017 do 08.09.2017


Grupa docelowa projektu to osoby które:

- pozostają bez pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia), należące co

najmniej do jednej z grup: osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z

niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach,

- potrzebujące zaktualizowania/ uzupełnienia/ nabycia wiedzy i umiejętności niezbędnej do

prowadzenia działalności gospodarczej,

- są zarejestrowane jako bezrobotne w PUP Malbork, PUP Kwidzyn, PUP Nowy Dwór Gdański,

PUP Dzierzgoń,

- nie prowadziły działalności gospodarczej minimum rok przed przystąpieniem do projektu,

- mieszkają na terenie obszarów o niskim poziomie aktywności gospodarczej w powiatach:

kwidzyńskim – 20%,malborskim, nowodworskim – 40%, sztumskim – 40%.

Uczestnicy projektu będą pochodzili z 17 obszarów o niskim poziomie aktywności

gospodarczej z powiatów: kwidzyńskiego, nowodworskiego, malborskiego i sztumskiego. Będą to

obszary:

Powiat kwidzyński: Gardeja gmina wiejska, Kwidzyn-gmina wiejska, Prabuty-obszar wiejski w gminie

miejsko-wiejskiej, Ryjewo-gmina wiejska, Sadlinki- gmina wiejska.

Powiat malborski: Stare Pole-gmina wiejska, Nowy Staw-obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej;

Miłoradz-gmina wiejska, Lichnowy-gmina wiejska, Malbork-gmina wiejska.

Powiat nowodworski: Nowy Dwór Gdański-obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej, Ostaszewo-

gmina wiejska.
Data publikacji: 23-09-2014

Wspierając wszelkie działania proekologiczne lokalnych przedsiębiorców z przyjemnością informujemy, że na terenie powiatu kwidzyńskiego realizowane są dwie operacje, związane z budową instalacji fotowoltaicznych na potrzeby działalności firmy.

Pierwsza inwestycja wiąże się z operacją pt. „Słoneczne dachy Baldramu – zależność pomiędzy podwyższaniem świadomości społeczeństwa a obniżaniem rachunków za prąd, wynikająca z montażu instalacji fotowoltaicznej” zrealizowana przez firmę PHU EKOTEC Marcin Pankowski Leszek Wolanowski s.c. z siedzibą w Baldramie. Firma zainwestowała w budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 10 kW, która ma za zadanie zasilać siedzibę firmy. Należy dodać, iż firma EKOTEC jest firmą z branży OZE oraz partnerem naszego klastra. Budynek firmy zasilany jest również pompą ciepła i kolektorami słonecznymi.

Druga operacja pn. „OMEGA – energia w zgodzie z naturą – poprawa jakości prowadzenia działalności dzięki instalacji fotowoltaicznej wykorzystującej energią słoneczną” została zrealizowana przez firmę OMEGA Spedycja i transport Sp. z o.o. z siedzibą w Rozpędzinach. Inwestycja dotyczy budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy 8 kW, zasilającej siedzibę firmy.
Warto dodać, iż obie instalacje pracują w trybie on-grid, tzn. są połączone z siecią publiczną. Nadwyżki produkowanej energii są sprzedawane do odbiorcy energii.

Realizacja obu operacji była możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4-LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wnioski o dofinansowanie rozpatrywane były przez Urząd Marszałkowski w Gdańsku.
Obie inwestycje są dobrym przykładem na wzrost zainteresowania wykorzystywania energii odnawialnych w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz chęci oduzależnienia się od dostawców energii.